Back

Op het Peellandcollege is de mentor het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders. De mentor biedt de reguliere ondersteuning voor uw kind in de klas en wordt hierin ondersteund door de Intern Begeleider en leerlingcoördinator.
Soms is er meer ondersteuning nodig. Samen met de leerling en ouders stemmen we af welke begeleidingsvorm nodig is om goed te kunnen functioneren op school.

Leren, plannen en organiseren
De begeleiding op het gebied van leren, plannen en organiseren start in leerjaar 1 klassikaal met begeleiding vanuit de mentor. Indien er op dat gebied meer nodig is, kunnen we vanuit school een kortdurend traject inzetten op het gebied van leren leren.
Ook bestaat de mogelijkheid om driemaal per week deel te nemen aan vakondersteuning in de keuzelessen.

Sociaal-emotionele ontwikkeling
Op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkelingen bieden we op verschillende manieren ondersteuning. Van preventief tot individuele begeleiding. Hieronder vallen onder andere de volgende onderdelen: training Versterk je zelfvertrouwen in leerjaar 1 (sociale vaardigheden en faalangst), examenvreestraining, afname van vragenlijst om het welzijn in beeld te hebben en de VO Check van de GGD.
Daarnaast beschikt school over de expertise van een orthopedagoog, ambulante begeleiding en vertrouwenspersonen.
Mocht het nodig zijn om tijdelijk uit de klassikale setting te gaan, dan hebben we de mogelijkheid om jongeren te begeleiden in de Interne reboundklas.

Externe samenwerkingspartners
Samen met onze externe samenwerkingspartners vormen we het Ondersteuningsteam Peellandcollege. Tweewekelijks is er overleg met Zorg in Deurne, GGD en Leerplicht.
Wij maken deel uit van het Samenwerkingsverband Helmond-Peelland, een samenwerking tussen reguliere scholen (VO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO) in de regio. We betrekken hen bij hulpvragen die schooloverstijgend zijn.

Dyslexie
Leerlingen met dyslexie worden op het Peellandcollege begeleid door de dyslexiecoördinator. De dyslexiecoördinator vormt het eerste aanspreekpunt voor deze leerlingen en regelt alle faciliteiten voor hen, zoals extra tijd bij toetsen, gebruik van een voorleesprogramma en een beter leesbaar lettertype bij toetsen. Daarnaast ziet de dyslexiecoördinator er ook op toe dat leerlingen en hun docenten weten hoe ze met dyslexie om kunnen gaan in de praktijk in de vorm van praktische tips en wetenswaardigheden.
Ook leerlingen waarbij vermoedens van dyslexie bestaan kunnen worden geholpen. Hiervoor wordt een screening afgenomen om uiteindelijk tot de conclusie te komen of er wel of geen sprake is van dyslexie. Hiervoor werkt de dyslexiecoördinator nauw samen met de orthopedagoog van IVO Deurne.
Kortom: dyslexie hoeft leren op het Peellandcollege niet in de weg te zitten. Er is veel mogelijk binnen school, ook in samenwerking met instanties van buitenaf.

Hoogbegaafdheid
Er is een hoogbegaafdheidscoach die samen met de leerling, ouders, mentoren en docenten bekijkt waar de behoefte van de leerling ligt en die binnen de mogelijkheden van onze school bespreekt wat haalbaar is.
Er worden verschillende dingen aangeboden binnen het Peellandcollege die zeker voor deze groep waardevol zijn, maar deze zijn niet specifiek of exclusief voor deze doelgroep. Voorbeelden zijn: sportklas, cultuurklas, toneelgroep, makerspace, masterclasses (biomimicry, sterrenkunde, programmeren…), Cambridge Engels en Delf Frans. Verder bieden we begeleiding met plannen, sociale vaardigheidstraining en faalangstreductietraining.

Medisch
Indien er bij uw kind sprake is van een medisch probleem wat invloed heeft op het functioneren op school, dan maken we graag een afspraak met u om in een persoonlijk gesprek te verkennen wat de ondersteuningsvraag is en welke mogelijkheden school hierin heeft.

NT2 – Nederlands als tweede taal
Onze scholen geven extra ondersteuning en begeleiding aan instromende anderstalige leerlingen.
Doelgroep: NT2-leerlingen (anderstaligen) die instromen op een van de deelscholen van IVO Deurne en korter dan zes jaar in Nederland onderwijs volgen.
IVO Deurne biedt het volgende aan instromende NT2-leerlingen: uitgebreide intake, begeleiding en opvolging van NT2-leerlingen, Remedial teaching bij Nederlandstalige vakken, gecertificeerd NT2-docent, wekelijkse NT2-lessen in klasverband op elke deelschool, intensieve NT2-Taalbadklas voor nieuwe instroom.